โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ

รายละเอียด

พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2561 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

เรื่อง " พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูหลวง

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รายละเอียด

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ผ่านระบบรับสมัคร Online

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ผ่านระบบรับสมัคร Online

รายละเอียด

ระเบียบสวัสดิการ

ระเบียบสวัสดิการ

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

พ.ศ. ๒๕๕๙

download

ติดต่อเรา

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร 0-3951-1040 มือถือ 08-7941-9259 โทรสาร 0-3952-0214 e-mail : kes_kesinee@hotmail.com