โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัย

รายละเอียด

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรื่องการพิจารณาพยาบาลดีเด่น พ.ศ.2561

ประกาศ|รายละเอียด|แบบเสนอรายชื่อ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

Click

ติดต่อเรา

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร 0-3951-1040 มือถือ 08-7941-9259 โทรสาร 0-3952-0214 e-mail : kes_kesinee@hotmail.com