โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

โครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

ในวาระเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

เรื่อง “พลังพยาบาลสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยวิถีการดูแลตนเอง”

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

หมดเขตรับสมัคร 5 พฤศจิกายน 2563

 กำหนดการประชุม610-789
เอกสารโครงการประชุมวิชาการ

โบรชัวร์วิชาการ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2563

1.540-270

ภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

 

พิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.540-270

ภาพพิธีอาเศียรวาท

แบบฟอร์มเสนอชื่อพยาบาลที่ประกอบคุณงามความดี

Written by Super User. Posted in Uncategorised.

แบบฟอร์มเสนอชื่อพยาบาลที่ประกอบคุณงามความดี

กำหนดส่งรายชื่อภายใน 30 พฤศจิกายน 2562

ใบเสนอชอพยาบาลทประกอบคณงามความด Page 1