โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ
ประธานกรรมการ

ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
กรรมการ

ดร.ทองสวย สีทานนท์ 
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
กรรมการ

 

นางวชิรา ลิ้มเจริญชัย
กรรมการ

 

ดร.กาญจนา พิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ