โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ
ประธานกรรมการ

ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
กรรมการ

ดร.ทองสวย สีทานนท์ 
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
กรรมการ

 

นางวชิรา ลิ้มเจริญชัย
กรรมการ

 

ดร.กาญจนา พิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ