โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

 

ดร.สุนิภา ชินวุฒิ
ประธานกรรมการ

 

นางสาวปริยา รอดปรีชา
รองประธานกรรมการ

 

นางประทุมมาศ หิรัญยะนันท์ 
กรรมการ

 

นางสาวกฤษณา อุไรศรีพงศ์
กรรมการ

 

นางสาวจุฑามาศ คำอุดม
กรรมการ

  

นางสาวพัทนินทร์ สันตยากร
กรรมการและเลขานุการ