โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

 

ดร.สุนิภา ชินวุฒิ
ประธานกรรมการ

 

นางสาวปริยา รอดปรีชา
รองประธานกรรมการ

 

นางประทุมมาศ หิรัญยะนันท์ 
กรรมการ

 

นางสาวกฤษณา อุไรศรีพงศ์
กรรมการ

 

นางสาวจุฑามาศ คำอุดม
กรรมการ

  

นางสาวพัทนินทร์ สันตยากร
กรรมการและเลขานุการ