โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

article-research

Written by Super User. Posted in cat-research.

 

 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย

 

ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ประธานกรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์
ประธานกรรมการร่วม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน
กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
กรรมการ

 

ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
กรรมการ

 

อาจารย์ยศพล เหลืองสุมนา
กรรมการ

 

อาจารย์ทุติยรัตน์ รื่นเริง
กรรมการ

 

ดร.นิภาวรรณ รัตนานนท์
กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล
กรรมการ