โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลในภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก มีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกทำการวิจัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลที่ปฏิงานอยู่ในภาคตะวันออก ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางการพยาบาลในการให้บริการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการศึกษาทางการพยาบาล ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้การบริการและการวิจัยต่อไป สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ

รายละเอียดแผ่นผับ รายละเอียดการประชุม

article-research

Written by Super User. Posted in cat-research.

 

 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย

 

ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ประธานกรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์
ประธานกรรมการร่วม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน
กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
กรรมการ

 

ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
กรรมการ

 

อาจารย์ยศพล เหลืองสุมนา
กรรมการ

 

อาจารย์ทุติยรัตน์ รื่นเริง
กรรมการ

 

ดร.นิภาวรรณ รัตนานนท์
กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล
กรรมการ