โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลในภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก มีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกทำการวิจัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลที่ปฏิงานอยู่ในภาคตะวันออก ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางการพยาบาลในการให้บริการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการศึกษาทางการพยาบาล ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้การบริการและการวิจัยต่อไป สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ

รายละเอียดแผ่นผับ รายละเอียดการประชุม

"สมาคมพยาบาลเข้มแข็ง 
สมาชิกให้ความสำคัญ 
มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ 
เพื่อสุขภาพดีของประชาชนภายใต้ 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"

 

 

"พันธกิจ"

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

 

พันธกิจที่ ๑   พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ        

พันธกิจที่ ๒   พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์        

พันธกิจที่ ๓   เป็นศูนย์รวมเครือข่ายของสมาคม/ชมรมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ        

พันธกิจที่ ๔   เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพกับองค์กรต่าง ๆ ระดับชาติ และนานาชาติเพื่อสุขภาพของประชาชน        

พันธกิจที่ ๕   เป็นศูนย์รวมของสมาชิกและเสริมสร้างความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาล        

พันธกิจที่ ๖   เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม        

พันธกิจที่ ๗   พิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์        

พันธกิจที่ ๘   จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก

พันธกิจที่ ๙   สร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ