โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

ขอเชิญสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคตะวันออก

ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการอำนวยการ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

วาระปี พ.ศ.2565-2567

3.1

3.2

ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ลิ้งค์เอกสาร

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลในภาคตะวันออก

ประจำปี พ.ศ. 2564

ปชส วจย

ลิ้งค์เอกสารการรับสมัตร

 

ขอส่งกำลังใจ และคำชื่นชมในความเสียสละของทีมนักรบชุดขาว รพ.พระปกเกล้า 

จังหวัดจันทบุรี และ รพ.ตราด จังหวัดตราด

1

1.2

การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

2.1

2.2

ลิ้งค์เอกสาร

ขอแสดงความชื่นชม อาจารย์พยาบาล

คณะพยาบาลศาตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมเป็นพยาบาลอาสาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของเขตปทุมวันและคลองเตย

ผ่านสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8-11 ,16,และ 20 พฤษภาคม 2564

S  16572436

รูปภาพเพิ่มเติม

 

"สมาคมพยาบาลเข้มแข็ง 
สมาชิกให้ความสำคัญ 
มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ 
เพื่อสุขภาพดีของประชาชนภายใต้ 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"

 

 

"พันธกิจ"

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

 

พันธกิจที่ ๑   พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ        

พันธกิจที่ ๒   พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์        

พันธกิจที่ ๓   เป็นศูนย์รวมเครือข่ายของสมาคม/ชมรมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ        

พันธกิจที่ ๔   เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพกับองค์กรต่าง ๆ ระดับชาติ และนานาชาติเพื่อสุขภาพของประชาชน        

พันธกิจที่ ๕   เป็นศูนย์รวมของสมาชิกและเสริมสร้างความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาล        

พันธกิจที่ ๖   เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม        

พันธกิจที่ ๗   พิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์        

พันธกิจที่ ๘   จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก

พันธกิจที่ ๙   สร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ