โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

"สมาคมพยาบาลเข้มแข็ง 
สมาชิกให้ความสำคัญ 
มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ 
เพื่อสุขภาพดีของประชาชนภายใต้ 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"

 

 

"พันธกิจ"

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

 

พันธกิจที่ ๑   พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ        

พันธกิจที่ ๒   พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์        

พันธกิจที่ ๓   เป็นศูนย์รวมเครือข่ายของสมาคม/ชมรมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ        

พันธกิจที่ ๔   เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพกับองค์กรต่าง ๆ ระดับชาติ และนานาชาติเพื่อสุขภาพของประชาชน        

พันธกิจที่ ๕   เป็นศูนย์รวมของสมาชิกและเสริมสร้างความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาล        

พันธกิจที่ ๖   เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม        

พันธกิจที่ ๗   พิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์        

พันธกิจที่ ๘   จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก

พันธกิจที่ ๙   สร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ