โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

  1. คำสั่งนายกกิตติมศักดิ์ กรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา Download
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ Download
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย Download
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ Download
  5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ Download
  6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน Download
  7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น Download
  8. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประชุมวิชาการ Download
  9. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2558 Download
  10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระ ปี 2559 - 2561 Download