โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลในภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก มีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกทำการวิจัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลที่ปฏิงานอยู่ในภาคตะวันออก ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางการพยาบาลในการให้บริการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการศึกษาทางการพยาบาล ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้การบริการและการวิจัยต่อไป สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ

รายละเอียดแผ่นผับ รายละเอียดการประชุม

  1. คำสั่งนายกกิตติมศักดิ์ กรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา Download
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ Download
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย Download
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ Download
  5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ Download
  6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน Download
  7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น Download
  8. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประชุมวิชาการ Download
  9. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2558 Download
  10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระ ปี 2559 - 2561 Download