โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

 21 ตลาคม

ปดรบลงทะเบยนครงท 2

ขนตอนการประชม

 1632941972875

ลิงค์ต่างๆ

หนังสือเชิญประชุม

กำหนดการประชุม

ลงทะเบียนสมัครเข้าประชุม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม

** ลงชื่อเข้าห้องประชุม

(เปิดให้ลงชื่อในเช้าวันประชุม หากไม่ลงชื่อเข้าห้อง ถือว่าไม่ได้เข้าประชุม จะไม่ได้หน่วยคะแนน)

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

ห้องประชุม (zoom meeting)

zoom meeting Meeting ID : 718 316 6592

Passcode : 772099

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ

นางสาวปัทมา พรมวงษา และครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดสระแก้ว

1

2

3

4

 

ขอเชิญสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคตะวันออก

ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการอำนวยการ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

วาระปี พ.ศ.2565-2567

3.1

3.2

ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ลิ้งค์เอกสาร

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลในภาคตะวันออก

ประจำปี พ.ศ. 2564

ปชส วจย

ลิ้งค์เอกสารการรับสมัตร

 

ขอส่งกำลังใจ และคำชื่นชมในความเสียสละของทีมนักรบชุดขาว รพ.พระปกเกล้า 

จังหวัดจันทบุรี และ รพ.ตราด จังหวัดตราด

1

1.2

การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

2.1

2.2

ลิ้งค์เอกสาร

ขอแสดงความชื่นชม อาจารย์พยาบาล

คณะพยาบาลศาตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมเป็นพยาบาลอาสาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของเขตปทุมวันและคลองเตย

ผ่านสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8-11 ,16,และ 20 พฤษภาคม 2564

S  16572436

รูปภาพเพิ่มเติม

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2517 ที่จังหวัดจันทบุรี โดยการริเริ่มของอาจารย์ปรุง โกมารทัต อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในสมัยนั้น ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิกพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และไม่สามารถส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรให้มีการตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกขึ้น เหตุที่เลือกจังหวัดจันทบุรี เพราะเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล และสถานีอนามัยหลายแห่ง มีจำนวนพยาบาลมากพอสมควรที่จะตั้งใด้ การดูแลสมาชิกจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวม 8 จังหวัด ในระยะแรกมีจังหวัดสมุทรปราการรวมอยู่ด้วย ต่อมาสมาชิกในเขตจังหวัดสมุทรปราการได้ขอย้ายไปรวมตัวกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าอยู่ใกล้กรุงเทพฯมากกว่า สมาคมจึงมีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบในการดูแลปัจจุบัน 7 จังหวัด

 

พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวัน "พยาบาลแห่งชาติ" และเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา สมาคมพยาบาลฯ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศล
         

ในโอกาสนี้สมาคมฯ โดยนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คุณอุดม สภาไตร และกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ ได้เลือกให้ "ต้นปีบ" จึงเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของพยาบาล
         

โดยเป็นมติจากการประชุมพยาบาลแก่งชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อ 2 พฤษจิกายน 2534 ซึ่งมีมติเห็นชอบ