โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2517 ที่จังหวัดจันทบุรี โดยการริเริ่มของอาจารย์ปรุง โกมารทัต อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในสมัยนั้น ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิกพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และไม่สามารถส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรให้มีการตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกขึ้น เหตุที่เลือกจังหวัดจันทบุรี เพราะเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล และสถานีอนามัยหลายแห่ง มีจำนวนพยาบาลมากพอสมควรที่จะตั้งใด้ การดูแลสมาชิกจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวม 8 จังหวัด ในระยะแรกมีจังหวัดสมุทรปราการรวมอยู่ด้วย ต่อมาสมาชิกในเขตจังหวัดสมุทรปราการได้ขอย้ายไปรวมตัวกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าอยู่ใกล้กรุงเทพฯมากกว่า สมาคมจึงมีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบในการดูแลปัจจุบัน 7 จังหวัด

 

พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวัน "พยาบาลแห่งชาติ" และเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา สมาคมพยาบาลฯ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศล
         

ในโอกาสนี้สมาคมฯ โดยนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คุณอุดม สภาไตร และกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ ได้เลือกให้ "ต้นปีบ" จึงเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของพยาบาล
         

โดยเป็นมติจากการประชุมพยาบาลแก่งชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อ 2 พฤษจิกายน 2534 ซึ่งมีมติเห็นชอบ