โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลในภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก มีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกทำการวิจัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลที่ปฏิงานอยู่ในภาคตะวันออก ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางการพยาบาลในการให้บริการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการศึกษาทางการพยาบาล ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้การบริการและการวิจัยต่อไป สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ

รายละเอียดแผ่นผับ รายละเอียดการประชุม

  การดำเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อบังคับนี้

  1. เป็นศูนย์กลางรวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
  2. ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
  3. ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพ โดยการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและเผยแพร่ความรู้
  4. เสริมสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
  5. ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
  6. ช่วยเหลือในการที่จะสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่อันดีของสังคม
  7. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อและร่วมมือประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  8. พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการให้กับสมาชิก ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  9. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตามแต่กรณี และส่งเสริมช่วยเหลือด้านสังคมเมื่อมีความเดือดร้อน