โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

ขอเชิญสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคตะวันออก

ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการอำนวยการ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

วาระปี พ.ศ.2565-2567

3.1

3.2

ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ลิ้งค์เอกสาร

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลในภาคตะวันออก

ประจำปี พ.ศ. 2564

ปชส วจย

ลิ้งค์เอกสารการรับสมัตร

 

ขอส่งกำลังใจ และคำชื่นชมในความเสียสละของทีมนักรบชุดขาว รพ.พระปกเกล้า 

จังหวัดจันทบุรี และ รพ.ตราด จังหวัดตราด

1

1.2

การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

2.1

2.2

ลิ้งค์เอกสาร

ขอแสดงความชื่นชม อาจารย์พยาบาล

คณะพยาบาลศาตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมเป็นพยาบาลอาสาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของเขตปทุมวันและคลองเตย

ผ่านสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8-11 ,16,และ 20 พฤษภาคม 2564

S  16572436

รูปภาพเพิ่มเติม

 

  การดำเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อบังคับนี้

  1. เป็นศูนย์กลางรวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
  2. ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
  3. ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพ โดยการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและเผยแพร่ความรู้
  4. เสริมสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
  5. ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
  6. ช่วยเหลือในการที่จะสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่อันดีของสังคม
  7. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อและร่วมมือประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  8. พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการให้กับสมาชิก ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  9. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตามแต่กรณี และส่งเสริมช่วยเหลือด้านสังคมเมื่อมีความเดือดร้อน