โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

  การดำเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อบังคับนี้

  1. เป็นศูนย์กลางรวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
  2. ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
  3. ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพ โดยการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและเผยแพร่ความรู้
  4. เสริมสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
  5. ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
  6. ช่วยเหลือในการที่จะสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่อันดีของสังคม
  7. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อและร่วมมือประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  8. พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการให้กับสมาชิก ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  9. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตามแต่กรณี และส่งเสริมช่วยเหลือด้านสังคมเมื่อมีความเดือดร้อน