โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

  1. แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ Download
  2. ระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาล Download
  3. ข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) Download