โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

  1. แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ Download
  2. ระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาล Download
  3. ข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) Download