โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลในภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก มีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกทำการวิจัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลที่ปฏิงานอยู่ในภาคตะวันออก ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางการพยาบาลในการให้บริการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการศึกษาทางการพยาบาล ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้การบริการและการวิจัยต่อไป สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ

รายละเอียดแผ่นผับ รายละเอียดการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี สรรเสริญ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้นำสมาชิกพยาบาลของสมาคมฯ จำนวน 12 ท่าน ทัศนศึกษา ณ The Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital (NRH) และ Royal Institute of Health Science (RIHS) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Thimpu เมืองหลวงของประเทศภูฎาน ในวันที่ 16 ? 20 ตุลาคม 2554
 
 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเวปไซด์ของสมาคมฯเพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานงานกับสมาชิกและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับสมาชิกได้เข้าถึงและใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสมาคมฯได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ ในด้านต่างๆ