รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี สรรเสริญ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้นำสมาชิกพยาบาลของสมาคมฯ จำนวน 12 ท่าน ทัศนศึกษา ณ The Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital (NRH) และ Royal Institute of Health Science (RIHS) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Thimpu เมืองหลวงของประเทศภูฎาน ในวันที่ 16 ? 20 ตุลาคม 2554
 
 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเวปไซด์ของสมาคมฯเพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานงานกับสมาชิกและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับสมาชิกได้เข้าถึงและใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสมาคมฯได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ ในด้านต่างๆ